Informasjon om medlemskap i tiden fremover!

Hei kjære medlemmer! 

Her kommer litt praktisk informasjon om medlemskap hos oss i tiden fremover.

Vi er alle inne i en svært vanskelig tid som rammer veldig mange mennesker og bedrifter. Dette gjelder også vår bedrift. Som en følge av pålegg fra myndigheten om å stenge alle treningssentre i Norge fra 12.03-13.04.20 (som vi støtter fullt ut for å bekjempe videre smitte av Coronaviruset) mistet vi potensielt alle våre inntekter over natten, mens alle utgiftene består. Disse inntektene er vi helt avhengig av for å kunne drifte senteret videre igjennom og etter denne perioden. Vi vet ikke hvor lenge vi må holde stengt, men vi håper at flest mulig av dere har mulighet til å fortsette betalingen av medlemskapet hos oss, selv om vi er midlertidig stengt. Slik at vi kan beholde jobbene våre, og dere har et senter å trene på i fremtiden.

 Vi vil selvfølgelig kompensere for perioden vi er stengt, med å gi tilbake disse dagene etter endt avtaletid/avtale slutt, slik at dere ikke betaler for noe dere ikke får!!

Medlemskapet som skal trekkes den 20.03 er allerede sendt inn til NETS i starten av måneden og vil bli gjennomført den datoen. Vi satser på at perioden vi må være stengt blir så kort som mulig, med dette er noe vi ikke rår over, og derfor håper vi at dere også er med oss dersom det skulle bli nødvendig med neste trekk også uten at senteret er åpent. Vi kommer til å få et økonomisk tap uansett hvordan dette går, men dersom dere har mulighet til å hjelpe oss med å opprettholde flest mulig medlemskap vil vi få sårt tiltrengt likviditet til å komme oss igjennom dette.     

Vi er i hvert fall svært fornøyd med å ha dere som medlemmer, og håper dere også er fornøyd med å være våre medlemmer også nå når vi er avhengig av litt raushet fra dere i perioden vi er stengt.  

Når det gjelder dere som har kjøpt månedskort/ukeskort (og som ble berørt av stengningen) eller har forskuddsbetalt årskort vil dere også selvfølgelig få igjen de dagene vi holder stengt, når vi åpner igjen.

Vi har stor forståelse for at dette er en vanskelig tid for veldig mange og at det kanskje ikke er mulig for alle å bidra på denne måten. Ved eventuelle oppsigelser eller frysninger vil det være de samme betingelsene som vanlig (se kontrakten for utfyllende informasjon om dette). 

Har du spørsmål eller andre henvendelser til oss send det på mail: post@geilotrening-testsenter.no

PS. Fordi vi håper dere vil fortsette å være aktive selv om vi er stengt ønsker vi å gi alle medlemmene våre gratis premium tilgang til helse- og treningsappen Myworkout GO. Myworkout GO gir motiverende treningsinstruksjon for egentrening utendørs og innendørs basert på verdensledende forskning fra NTNU, og du trenger ikke annet utstyr enn en smarttelefon. Her finner dere over 100 treningsvideoer for hjemmet tilpasset både voksene og barn. Her kommer vi med mer informasjon når vi har alle detaljene på plass! 

Til slutt håper vi dere holder dere friske, tar vare på hverandre, hører på og følger meldingene fra myndighetene slik at vi komme oss igjennom denne pandemien på en best mulig måte.

- Vi holder dere oppdatert etter hvert som ny informasjon dukker opp!

Med Vennlig Hilsen

Tanja Lyngholm, Daglig Leder 

Kristoffer T. Øen, Styreleder

Geilo Trening & Testsenter


English:

Dear all members!

Here comes some practical information about membership with us in the future.

We are all in a very difficult time affecting many people and businesses. This also applies to our company. As a result of orders from the authority to close all fitness centers in Norway from March 12 to March 26, 20 (which we fully support to fight the further transmission of the coronavirus), we lost all of our revenue overnight, while all expenses remained. We are completely dependent on these revenues in order to be able to continue operating the center throughout and after this period. We do not know how long we will have to stay closed, but we hope that as many of you as possible will be able to continue paying our membership, even though we are temporarily closed. So we can keep our jobs and you have a center to train in the future.
 We will, of course, compensate for the period we are closed, to give back these days after the end of the contract / agreement ends, so that you do not pay for something you do not get !!

The membership to be withdrawn on 20.03 has already been submitted to NETS at the beginning of the month and will be implemented on that date. We are hoping that the period we need to be closed will be as short as possible, but this is something we cannot control, and therefore we hope that you will also be with us should the next payment be necessary without the center being open. We will suffer a financial loss no matter how this goes, but if you have the opportunity to help us maintain as many memberships as possible, we will have much needed liquidity to get through this.

We are certainly very pleased to have you as members, and hope you are also happy to be our members even now when we are dependent on some generosity from you during the period we are closed.

For those who have bought monthly / weekly cards (and who were affected by the closing) or have prepaid annual cards, you will of course also get back the days we keep closed when we open again.

We understand that this is a difficult time for many people and that it may not be possible for everyone to contribute in this way. In case of termination or freezing, the conditions will be the same as usual (see the contract for additional information on this).

If you have any questions or other inquiries, send it to us at mail: post@geilotrening-testsenter.no

PS. Because we hope you will continue to be active even though we are closed, we want to give all our members free premium access to the health and fitness app Myworkout GO. Myworkout GO provides motivational training instruction for indoor and outdoor training based on world-leading research from NTNU, and you do not need any equipment other than a smartphone. Here you will find over 100 home exercise videos for both adults and children. Here we will provide more information when we have all the details in place!

Finally, we hope you stay healthy, take care of each other, listen to and follow the messages of the authorities so that we can get through this pandemic in the best possible way.

- We will keep you updated as new information emerges!

Greeting
Tanja Lyngholm, CEO
Kristoffer T. Øen, Chairman
Geilo Trening & Testsenter


Sample avatar

Tanja Lyngholm Seim

Daglig leder, Fysioterapeut, Personlig Trener og Gruppeinstruktør

Telefon: +47 4056 5778

Mail: tanja@geilotrening-testsenter.no

Utdannet Fysioterapeut Januar 2009 fra Esbjerg Danmark. Holder nå på å bli autorisert idretts fysioterapeut. Holder seg løpende oppdatert via kurser og kongresser. Ble høsten 2013 Certified Mulligan practitioner (tok eksamen i Mulligans prinsipper for manuell behandling)

Sample avatar

Kristoffer Tingvoll Øen

Styreleder, Fysioterapeut, Personlig Trener og Gruppeinstruktør

Telefon: +47 9925 6967

Mail: kristoffer@geilotrening-testsenter.no

Fra Geilo. Tok i 2016 bachelorgrad i fysioterapi fra NTNU i Trondheim. Har erfaring med behandling og rehabilitering innenfor kommune og rehabiliteringssenter. Har også jobbet med rehabilitering av kneprotese, korsbånd og skulderopererte pasienter i tidlig fase på Lærdal Sykehus. Holder seg løpende faglig oppdatert via kurs, seminarer og forskningslitteratur.

Vi tilbyr

Vi tilbyr fysioterapi, personlig treningstimer og massasje

Vi tilbyr fysioterapi, personlig treningstimer, sport -og avspenningsmassasje.

- Er du usikker på om vi er de riktig til å hjelpe deg? Ta kontakt for en uforpliktende kartleggingsamtale i opp til 15 min.


medlemskap pr. mnd

Uten binding og med mulighet for frysning i opp til 6. mnd/pr. år

410kr/mnd

Praktisk informasjon

Card image
27. november 2019

Medlemskap -utfyllende info

Alle våre medlemskap gir adgang til egen og gruppetrening.


Ved innmeldelse på nettet:


-Mottar du en 6 sifrert kode på SMS, som er inngangskode til døren på sentret.


-Medlemskapet blir aktiv umiddelbart etter kjøpet.


Nøkkelkort:


- Den 6 sifrert kode er max gyldig i 30 dager, så har du kjøpt medlemskap som er aktiv mer enn 30 dager, må du hente et nøkkelkort i resepsjonen på senteret i bemanningstiden:


Mandag, Onsdag og Torsdag kl. 11-12.


Ett nøkkelkort er inkl. i medlemsprisen, ved bortkommet/mistet kort kan nytt kjøpes til 53 kr.


- Dersom du har et nøkkelkort fra tidligere medlemskap hos oss blir dette aktivert igjen ved nytt kjøp.


----------------------------------------------------------


Alle medlemskap med mnd betaling krever signering med Avtalegiro.


Aldersgrense på senteret er 16 år. Personer under dette må ha med en voksen (over 18 år).
----------------------------------------------------------
Avtalegiro (abonnement) uten binding


-Krever Signering med avtalegiro


-Ingen binding, fortsetter å være aktiv til denne sies opp (her gjelder 1 mnd oppsigelse, fra registret mnd skifte)


-Kan fryses opptil 6 mnd pr år (min. 30 dager omgangen)


-Så lenge medlemskapet er aktiv, vil evt. prisstigninger IKKE forekomme.


-Innmeldingebyr på 158 kr.


410 kr/mnd
----------------------------------------------------------


Dagskort/Drop-in


-Aktiv i fra det kjøpes og hele dagen etter.


-Ingen innmeldingsgebyr.


140 kr.
----------------------------------------------------------


Ukekort


-Aktivt i 7 dager.


-Ingen innmeldingsgebyr.


275 kr.
----------------------------------------------------------


Månedskort


-Aktiv i 30 dager.


-Ingen innmeldingsgebyr.


473 kr.
----------------------------------------------------------


Årskort


-Fornyes automatisk etter endt periode. Dette varsles på SMS 30 dager for fornyelsen, ønskes ikke fornyelse må oppsigelse skje skriftlig på mail.


-Så lenge medlemskapet er aktiv vil evt prisstigninger IKKE forekomme.


-Kan ikke fryses.


-Innmeldingsgebyr på 158 kr.


4515 kr. pr. år (376 kr/mnd)
----------------------------------------------------------


12 mnd binding på AvtaleGiro


-Krever signering med Avtalegiro


-Fornyes automatisk etter endt periode. Dette varsles på SMS 30 dager for fornyelsen, ønskes ikke fornyelse må oppsigelse skje skriftlig på mail.


-Så lenge medlemskapet er aktiv vil evt prisstigninger IKKE forekomme.


-Kan ikke fryses.


-Innmeldingsgebyr på 158 kr.


378 kr/mnd i 12 mnd.
----------------------------------------------------------


Årskort: Senior +60/student


-Krever at man er 60+ eller kan fremvise studentbevis (videregående eller høyere)


-Fornyes automatisk etter endt periode. Dette varsles på SMS 30 dager for fornyelsen, ønskes ikke fornyelse må oppsigelse skje skriftlig.


-Så lenge medlemskapet er aktiv vil evt prisstigninger IKKE forekomme.


-Kan ikke fryses.


-Innmeldingsgebyr på 158 kr.


3150 kr. pr. år (262,5 kr/mnd)
----------------------------------------------------------


12 mnd binding: Senior +60/student - AvtaleGiro


-Krever signering med AvtaleGiro


-Krever at man er 60+ eller kan fremvise studentbevis (videregående eller høyere).


-Fornyes automatisk etter endt periode. Dette varsles på SMS 30 dager for fornyelsen, ønskes ikke fornyelse må oppsigelse skje skriftlig.


-Så lenge medlemskapet er aktiv vil evt prisstigninger IKKE forekomme.


-Kan ikke fryses.


-Innmeldingsgebyr på 158 kr.


263 kr/mnd i 12 mnd
----------------------------------------------------------


Klippekort 10


-Ingen utløpsdato


- Grunnet sikkerhetsreglene våre er klippekortene vi selger personlige og kan kun brukes av den som står registrert som kjøper.


1155 kr. (115,5 kr/klipp)
----------------------------------------------------------


Klippekort 15


- Grunnet sikkerhetsreglene våre er klippekortene vi selger personlige og kan kun brukes av den som står registrert som kjøper.


-Ingen utløpsdato.


1654 kr. (110 kr/klipp)
----------------------------------------------------------


Klippekort 20


-Grunnet sikkerhetsreglene våre er klippekortene vi selger personlige og kan kun brukes av den som står registrert som kjøper.


-Ingen utløpsdato


2100 kr. (105 kr/klipp)
Card image
27. november 2019

Bedriftsavtaler

Har du en bedrift, og ønsker å ta vare på dine ansattes helse? - Da har du hos oss mulighet til å gi et bidrag til dine ansattes trening. Her kan du få gode rabatter eller velge å sponse et medlemskap.


Se dine muligheter her:


Alle medlemskap inkl. egen- og gruppetrening.


1) 20% på Årskort: 3612 kr. Ordinær pris 4515 kr.


2) Sponsing: på medlemskap 410 kr/mnd. Denne er uten binding, med 1 mnd oppsigelse fra registrert mnd skifte, og kan som en bonus fryses i opptil 6 mnd pr år.


Det fungere slik at bedriften selv velger hvor mye den vil sponse den ansatte med, og betalingen blir da delt på to faktura. -En til bedriften og en til den ansatte.


Dette kan fx se slik ut:


1:Med et fast sum hver mnd. F.eks 100 kr til bedriften og 310 kr til den ansatte.


2:Med et fast beløp pr trening. F.eks 100 kr pr trening, har den ansatte da trent 3 gange på en mnd vil bedriften bli fakturert 300 kr og den ansatte 110 kr. Den samlede sum for fakturering vil aldri overstige 410 kr. Så har den ansatte trent 5 gange en mnd, med sponsing på 100 kr pr trening, vil bedriften bli fakturert 410 kr og den ansatte 0kr.


3:Med fast beløp pr. trening, men med “loft”. f.eks bedriften vil sponse med 100 kr pr. trening, men maks 300 kr/mnd. Så har den ansatte trent 4 gange på en mnd. vil bedriften bli fakturert 300 kr og den ansatte 110 kr.


Løsninger med betaling pr trening kan motivere den ansatte til å trene mer, og bedriften betaler ikke medlemskap for noe som ikke blir brukt:)
Personlig trenings timer


Vil bedriften gi de ansatte personlig treningstimer kan vi tilby 20%:


1-PT time; 440 kr, ordinær pris: 550 kr


3-PT timer: 1260 kr, ordinær pris:1575 kr


5-PT timer: 2000 kr, ordinær pris: 2500 kr


10-PT timer: 3600 kr, ordinær pris: 4500 kr


De ansatte får da et tilpasset treningsprogram ut i fra den enkeltes ønsker og mål som kartlegges i en GRATIS-time før oppstart av PT-timen/ene. Ved oppstart av PT-timen/ene veiledes man igjennom alle oppsatte øvelser og motiveres til videre trening.


Dersom dette høres interessant ut for din bedrift, ta kontakt for å lage en avtale, eller om du ønsker mer informasjon.


Alle medlemmer må ha eget/personlig nøkkelkort, som utover å fungere som nøkkel også registrer hver gang medlemmet har vært på sentrert. Kortet koster 53 kr og blir fakturert på første faktura.


Kontaktinfo:


E-post: post@geilotrening-testsenter.no


- Tanja 40565778
Card image
27. november 2019

Babysvømming

Babysvømming - tirsdager

Akkurat nå avventer vi grønn lys fra regjeringen for å få lov til å starte opp igjen.

Sted:  Varmtvanns bassenget i fysio- og ergoterapien i kommunen, trekanten 2, 3580 Geilo

Instruktør: Fysioterapeut og utdannet baby- & småbarns instruktør; Tanja Lyngholm Seim

Det er plass til max 10 barn på hver kurs; -For påmelding send mail til Tanja: tanja@geilotrening-testsenter.no

Nybegynner: for barn i alderen, ca. 3 mnd-7 mnd (babyen må være min. 3 mnd og 4+ kg ved kursstart)

kl 11.00-11.30

-Vi begynner rolig og forsiktig. Vanntilvenning, synger og øver holde grep, og legger opp for et bra grunnlag for vannglede. Starter sakte i barnets tempo med å få ansiktet under vann.

Videregående: for barn i alderen, ca 7 mnd - 14 mnd.

kl. 11.30-12.00

- Vi utvider aktivitetene, og det blir mer fart og moro, og flere og lenger "svømmeture" under og over vand. Hopp/stuping fra kanten. Vi ser at mange liker seg mer og mer under vannet.


Hva er babysvømming?

Koselig og hyggelig stund for barn og voksne.

Hvor det handler om å bli kjent med vannet, og igjennom lek og trykke omgivelser bli trykk på vannet og lære svømme-, dykke- og selv rednings teknikker, for den alder man er og ikke minst i det tempo man selv mestre. Det er viktig at både barn og voksne har en god opplevelse i vannet.

Instruktør: Fysioterapeut Tanja Lyngholm Seim, tatt kurs i baby og småbarns svømming, gjennom Norges livredningsselskap vinteren 2019.


Praktisk informasjon:

Parker på Geilo jordet, vognene henvises til småbarns treff.

Sørg for å ha god tid: gi barnet mat gjerne min en halvtime før. rommet for "småbarns treff" vil være åpent (kun på tirsdager).

Garderobene er små så ta hensyn til hverandre!

Mattene som henger i gangen kan tas med inn i garderoben til av og påkledning. Skal sprites etter bruk. Siste gruppe/person henger de på plass.

ta med flere håndkleder, så barnet ikke blir kalt.

Bruk badebleier eller badebukse. Passe på de sitter godt rundt lår og mage.

Kle på deg selv før barnet. det er varmt i garderoben og barnet blir ofte for varm innen dere skal ut i kulden.

Det er ikke nødvendig å dusje babyen innen bading, men du og små barn MÅ dusje. Etter bading dusjer du selv først og deretter barnet, husk å holde barnet varmt!!

Husk:

Bleier tas med hjem.

Begynner barnet å gå, er det lurt å ha på antiskliesokker på barnet også i vannet (kommer de seg opp på kanten, kan det fort gå fort)

Barnet bør ikke bade om det har:

Feber

Ørebetennelse

øye katarr

diaré

åpne sår

Eller om allmenntilstanden er dårlig.

Det er viktig at dere opplyser instruktøren:

- Hvis barnet har noen spesielle behov.

- Hvis barnet er født prematur.

- Hvis forelderen som er med barnet i vannet, har vannskrekk.

Ellers riktig god fornøyelse, vi gleder oss til å plaske med dere:)

Card image

Ungdommer 14-18

Vi ønsker å ta vare på vår unge mennesker, ved å skape mer aktivitet, sosiale relasjoner og ikke minst få en fornuftig tilgang til styrketrening.


Med vårt Medlemskap: «AKTIV UNGDOM 14-18» 

kan unge fra det år de blir 14 år og til om med året de fyller 18 år, bli medlem for 299kr/mnd. uten binding og med mulighet for pause/frysning.


Aldersgrenser:

<16 år: du må ha med foresatt

>16 år: kan trene på egenhånd.

14/15 åringer (fra det år du fyller 14 år): kan trene uten foresatt når de har vært igjennom PT-UNG forløp.


PT-UNG

For unge på 14-15 (fra det år de fyller 14) som gjerne vil trene uten foresatt.

Mål: opplæring i sunn og fornuftig tilgang til trening, sikkerhet og ordensregler.

Forløpet er i to deler: 3+2 timer a 45min.

Etter 3. time får man lov å trene selv, og har deretter 2 oppfølgningstimer.


Ungdommer er svært individuelle, og ulike i utvikling, derfor er det ikke mulig å kjøpe PT timer sammen med en eller flere venner.


Hvordan foregår de 5 PT timene, og hva går man igjennom?


1.time: Samtale mellom den unge, foresatt og PT`en. Kartlegging av: Mål for treningen, frekvensen av trening (hvor mange ganger i uken den unge forventer å trene). Evt. Aktuelle vondter/skader eller tidligere vondter/skader. evt. prøve noen øvelser.

2. time: PT’en har laget ferdig et treningsprogram ut ifra kartleggingen fra 1 time. Under veiledning, og opplæring i utførelse og forståelse for muskelgrupper som trenes, kjøres programmet igjennom.

3. time: Man forsetter der man slapp fra 2. time, og bygger videre på treningsprogrammet om det er hensiktsmessig. Når 3. time er gjennomført trener den unge selv med programmet noen uker frem, hvor det så er satt opp ny time (4. time)

4. time: Her vil man kartlegge treningen frem til nå: kanskje trenger den unge et nytt program, noen små justeringer eller hjelp med å komme videre. En kjører også en kontrollsjekk av teknikk og utførelse. Etter 4. time avtales tid for 5. time noen uker frem.

5. time: Her gjennomgår man det samme som på 4. time. Man ser også etter om kunden har behov for videre oppfølgning.


Pris: 2500kr (500kr pr/time)


UNG STERK

Usikker på om der er noe for deg? Ta kontakt på post@geilotrening-testsenter.no eller 40565778 og vi ordner en prøve time for deg , helt uforpliktende.


Styrketrening for ungdom 14-18år


Ønsker du å bli skikkelig god på styrketrening?


Med trening hver tirsdag får du muligheten til å:

- bli knallgod på teknikk i baseøvelser som f.eks. knebøy, markløft og benkpress.


- lære hvordan man sikrer andre under styrketrening

- bli bedre kjent med ulike treningsprinsipper innen styrketrening

- lære om treningsbelastning og progresjon

- få større innsikt i hvordan du kan bruke styrketrening for å holde deg frisk


Periode: 

Tid: Tirsdager 16.15-17.15

Sted: Geilo Trening & Testsenter

Instruktør: Ditte & Ole

Pris: 500kr (har du medlemskap «Aktiv ungdom 14-18» koster det ikke noe å være med på gruppen) 

Påmelding: post@geilotrening-testsenter.no eller 40565778 (påmelding er bindende)

Card image
07. januar 2020

Tøy og bøy/Yoga for menn

 "Tøy og bøy/Yoga for menn".

Instruktør: Lene-Therese Trillhus 💪


Info om timen:

En time som er tilpasset for gutta, både for kroppen og for topplokket. Her er det ikke levende lys eller snakk om ditt indre deg. Timen er for den vanlige mannen på treningssenteret, med øvelser knyttet opp mot funksjonelle aktiviteter i hverdagen, som gir bedre bevegelighet i vektløfting, løping, sykling og livet generelt. Vi setter av 45 min sammen hvor det blir fokus på styrke av kjernemuskulaturen, bevegeligheten og tøyning.


Velkommen gutta! 😁

Hos Geilo Trening & Testsenter arbeider vi profesjonelt og målrettet for å skape en bedre hverdag for våres kunder

Tanja Lyngholm Seim
Fysioterapeut

Finn oss her